ปรึกษาจัดเบอร์ ศาตร์แดนมังกร

Home page

Judge D

 จัดดี

0        0

 ิ

01.png
JD Frame

เบอร์พลิกชีวิต เสริมพลังชีวิต มหัศจรรย์ รหัสพลังตัวเลข 

รับรองความมหัศจรรย์ โดยครูชาวจีน

OK-images.png
OK-24-246225_chinese-clipart-mother-chin

จัดเบอร์ เปลี่ยนเบอร์ พลิกชีวิต ชีวิตสวยด้วยสองมือเรา

อดีตเปลี่ยนไม่ได้ แต่ปัจจุบัน เราเลือกได้! 
เราเลือกที่จะคิด และลงมือทำ

FUJISIAM888
OK95-953271_lliella-liondance-boyfan-png
LOGO-JD.png

羊老师

JD Frame
JD Frame
—Pngtree—red_white_fireworks_blooming_fi
OK82d121a7ede0df50eff980eb9eda54cc.png

ปรึกษา

จัดดี

Line จัดดี JudgeD
Facebook จัดดี JD

ศาสตร์ต้นฉบับแห่งเอเชีย

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

1209hiclipart.com (1).png

ตัวเลข

หลีกเลี่ยง

อัปมงคล

กาลกิณี

อันตราย

ร้าย

ห้าม

126 132 138 231 237 238 260 270 312 

555 53 54 58  59   13 14 24 39   74 250 0

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

JD’s Four Crowns

มงกุฎทั้ง ๔ แห่งชีวิตของจัดดี

image-asset.png
Chinese-Dragon-PNG-Photo-Image.png
Home page
Home page

สุขภาพ มั่งคั่ง ความรัก ความสุข

Health สุขภาพกาย สุภาพใจ

Wealth ทรัพย์สมบัติ (ระดับความพึงพอใจ)

Love รักคือทุกสิ่งทุกอย่าง: บริสุทธิ์ / ยาก / หวาน / น่ากลัว

Happiness หลงใหล รุ่งเรือง ในความรู้สึกเชิงบวก: พอใจ - โคตรสุข

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี JD จัดดี JudgeD จัดดี

the Power of Focus (พลังมหัศจรรย์อย่างชัดเจน)

มีสติที่จดจ่อและมั่นคงกับเป้าหมายที่เรากระทำ

การจดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างมีสติจะทำให้เกิด

การตระหนักรู้ตนเอง และจิตสำนึกต่อการกระทำ

Layers of Focus (เลือกสิ่งที่ต้องการอย่างมีระดับ)

จัดลำดับความสำคัญ ๑ ๒ ๓ หนึ่ง สอง สาม

focus02.png
focus03.png
focus01.png
focus01.png
focus01.png

0 (ศูนย์) ปกปิดความลับอันศักดิ์สิทธิ์อันล้ำลึกเกี่ยวกับรากทางวิญญาณของธรรมชาติของสสาร ถึงแม้ส่วนใหญ่ผู้คนจะพยายามหลีกเลี่ยง เมื่อ 0 ถูกมองว่าไม่มีค่าในทางคณิตศาสตร์ แต่เลขนี้เป็นเลขต้นกำเนิด ลำดับแรกเริ่ม ของทุกสรรพสิ่ง

ลำดับในที่นี้แสดงถึงศักยภาพที่ซ่อนเร้น เป็นเลขส่งผลต่อการก่อสร้าง และปรากฏการณ์แรกเริ่มของทุกสรรพสิ่ง

คุณสมบัติเชิงบวกที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข
สะท้อนให้เห็นถึงแง่มุมต่าง ๆ เช่น พลังงานจักรวาล, ความสามัคคี, ธรรมชาติต้นกำเนิด, ความสมบูรณ์, กฎจักรวาล, ความจริง
การปรากฏตัวของเลขศูนย์ในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขบ่งบอกถึงความสามารถและแรงที่เกิดขึ้นในตัวคุณตั้งแต่แรกเกิด. หากต้องการเผยศักยภาพที่มีอยู่ของศาสตร์ตัวเลข จำเป็นต้องใช้ความพยายามส่วนบุคคล โดยมุ่งเน้นไปที่สัญญาณแห่งโชคชะตาที่คุณได้รับจากเบื้องบน 
เลขศูนย์ปรากฏในวันเดือนปีเกิด มีความหมายถึงการได้กลับชาติมาเกิด. ซึ่งที่ผ่านมาบุคคลนั้นอาจไม่สงสัยเลยแม้แต่นิดเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

คุณสมบัติเชิงลบที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข
ความว่างเปล่า ความโกลาหล การโกหก การไม่มีอยู่จริง ความลึกลับ และความตาย
เหวที่ไม่มีที่สิ้นสุดของพลังงานที่ปกคลุมในเลขศูนย์ สามารถสร้างหรือทำลายล้างขึ้นอยู่กับทิศทางของความปรารถนาของแต่ละบุคคล. ความเชื่อเรื่องของเลขศูนย์กับความตาย มีความหมายเชิงอภิปรัชญา ดังเช่นระบบไพ่ทาโรต์ ซึ่งหมายถึงความสมบูรณ์ของวัฏจักรชีวิตเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

0

1 (หนึ่ง) ในบรรดาตัวเลขทั้งหมด เป็นเลขชี้ชัดเจนว่าคุณได้รับมอบหมายในภารกิจบางอย่างและไม่ช้าหรือเร็วคุณจะต้องทำมันให้สำเร็จ คุณจะไม่สามารถหนีสถานการณ์ที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความมุ่งมั่น และแม้กระทั่งหลีกเลี่ยงความซับซ้อนและความรับผิดชอบได้ตลอดไป
เมื่อวันนั้นมาถึงเมื่อคุณดำเนินการหรือกระทำภารกิจนั้นๆ และมันจะเป็นขั้นสำคัญในการเดินทางสู้เป้าหมายของคุณ เป็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดของชีวประวัติ ซึ่งเป็นการกระทำที่คุณจะถูกพิสูจน์โดยผู้คนในยุคของคุณและยังรวมไปถึงคนในรุ่นต่อไปหรือลูกหลานของคุณ.

 

คุณสมบัติเชิงบวกที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข
คุณภาพเชิงบวกที่สำคัญที่สุดของเลข 1 คือการคิดอย่างอิสระ. คุณเชื่อว่า ไม่มีความคิดเห็นที่เชื่อถือได้ทุกอย่าง และคุณไม่เคยถือว่าการรับฟังประสบการณ์ของผู้อื่นจะต้องยึดถือเป็นข้อสรุป. หากคุณรู้บางสิ่งอย่างแน่นอนด้วยตัวคุณ ข้อสรุปในแต่ละกรณีจะเป็นผลมาจากประสบการณ์ส่วนตัวของคุณเอง.
นี่คือจุดเริ่มต้นความกล้าหาญ ความมั่งคั่ง และความสามารถในการโน้มน้าวและควบคุมผู้อื่น ที่มาจากคุณ. ความมั่นใจในความยุติธรรมของการตัดสินของคุณ กำจัดความลังเล. มีความมุ่งมั่นและความแน่วแน่ เป็นคุณสมบัติที่น่าสนใจที่สุดของผู้นำ.

 

คุณสมบัติเชิงลบที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข
ในกรณีส่วนใหญ่ มักเป็นด้านลบในเรื่องคุณธรรม ความดี ต้องยอมรับว่าถึงแม้คุณมีความสามารถในการคิดอย่างมีเหตุมีผล แต่สิ่งนี้สามารถนำไปสู่พฤติกรรม รู้ทุกอย่างได้ดีกว่าผู้อื่นและรวมถึงความดื้อรั้น. ผลที่ตามมาโดยตรงจากทักษะความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งคือ ความเห็นแก่ตัว มีอัตตาหรืออำนาจนิยม และความก้าวร้าว
เลขหนึ่ง สามารถช่วยควบคุมฝูงชน คนหมู่มากได้ แต่คุณไม่เคยเป็นส่วนหนึ่งของมันเลย. คุณไม่คิดว่าตัวเองเป็นผู้นำสูงสุดในจำนวนผู้ที่เท่าเทียมกันกับคุณ. คุณถือว่าคุณเป็นคนแรกและคนเดียวเท่านั้น ดังนั้นความเห็นถากถางดูถูก ความมุ่งมั่นในตนเอง โอ้อวด ความหยิ่งยโส และการกระทำที่หุนหันพลันแล่น ทำให้ไม่มีใครสามารถขัดขวาง หรือหยุดชะลอคุณได้

 

1

2 (สอง) ในฐานะหนึ่งในหมายเลขหลัก คือ แกนสมมาตร  ซึ่งเป็นจุดสมดุลที่มอบความสงบสุขให้กับโลกภายในใจของคุณ. หากสิ่งรบกวนใดๆที่เกิดกับแกนสมมาตรนี้ที่คุณเห็นว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อชีวิต ความเป็นอยู่ มันกระตุ้นให้คุณดำเนินการบางอย่าง โดยมีเป้าหมายหลักในการฟื้นฟูความสงบเรียบร้อยในโลก. ความมั่นใจอย่างชาญฉลาดในความเป็นเหตุเป็นผลและความยุติธรรมของระเบียบโลก จะทำให้คุณยึดติดกับมุมมองที่ว่าปัญหาทั้งหมดมาจากการไร้ความสามารถของผู้อื่นในการรับฟังและเข้าใจซึ่งกันและกัน. ดังนั้นคุณสมัครใจยอมรับความรับผิดชอบของผู้สร้างสันติ นั่นก็คือตัวคุณ.


คุณสมบัติเชิงบวกที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข
สองนั้นเข้ากันกับคุณธรรมของมนุษย์อย่างเป็นที่ยอมรับ. พวกเขาเป็นธรรมชาติที่ดี, ความสงบ, ความเอื้ออาทร, จริยธรรมและไหวพริบ บนพื้นฐานของสัญชาตญาณ ความเห็นแจ้ง และความเข้าใจ ของจิตวิญญาณมนุษย์.

เพิ่มความโรแมนติก ความเป็นศิลปิน และความรู้สึกที่ยอดเยี่ยมของความสวยงามที่นี่ และคุณจะได้รับผลงานชิ้นเอกของแท้. เราควรเสียใจเพียงว่าไม่มีตัวเลขนี้ในแกนหลักตัวเลขทั้งหมดของเรา และสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติในเชิงบวกทำให้สิ่งที่เป็นลบหมดสิ้นไป.


คุณสมบัติเชิงลบที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข
คุณสมบัติเชิงลบที่ชัดเจนที่สุดของ 2 คืออุปนิสัยที่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ การปลอบใจ ความซึมเศร้า และความไม่เด็ดขาด.
การอยู่เฉยๆอาจทำให้เกิดความยืดหยุ่นเกินควรในเรื่องของหลักการ ซึ่งย่อมนำไปสู่ความล้มเหลวในทุกสิ่งในชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และด้วยเหตุนี้ทำให้เกิดการไม่พอใจตนเอง ความโกรธ และการปลีกวิเวก.
เราควรเห็นเส้นแบ่งพรมแดนให้ชัดเจนระหว่าง ชั้นเชิงและข้อตกลงร่วมกัน ต่อกับ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  และการอ่อนข้อ ความขี้ขลาด.

 

2

3 (สาม) แสดงถึงวิสัยทัศน์พิเศษที่ทำให้คุณทราบถึงสิ่งที่โลกขาดความสมบูรณ์แบบอย่างไร รวมถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเติมช่องว่างนี้ให้สมบูรณ์. ความต้องการที่กลายเป็นพื้นฐานของแรงจูงใจและแรงผลักดันหลักสำหรับทุกขั้นของชีวิตคุณ. นี่คือลักษณะพิเศษไม่ซ้ำใคร ในเรื่องของความไม่พอใจ ความกระหายทางจิตวิญญาณของคุณทีไม่สามารถทำให้คุณพึงพอใจกับความสะดวกสบายของสิ่งมีชีวิตปกติ. เพียงสร้างสิ่งใหม่สิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนคุณสามารถพบความสงบภายในและรู้สึกถึงความสุขของชีวิต.

 

คุณสมบัติเชิงบวกที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข

จุดเด่นของ 3 คือความรักในชีวิตและมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ. แทบเป็นไปไม่ได้ที่จะทำให้คุณสงสัย ในตัวเองหรือสงสัยในคุณค่าของบทบาทของคุณ. จุดด้อยเล็กน้อยไม่มีผล คุณแน่ใจว่าตอนท้ายทุกสิ่งจะเรียบร้อบดีและจบอย่างสวยงาม.

 

ทัศนคติที่ไร้ความกังวลนี้เกิดจาก การแสดงออกและศิลปะในตัวของคุณ. คำแนะนำเชิงปฏิบัติและข้อคิดเห็นเช่น "คุณไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนี้ได้!" ทำให้เกิดการไขปริศนาที่แท้จริงของคุณ: "มีอะไรอื่นอีกถ้าชีวิตไม่ใช่อย่างนี้?"

 

คุณสมบัติเชิงลบที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข

จุดอ่อนของคนที่มีเลข 3 คือ มีแนวโน้มที่จะซึมเศร้า เมื่อใดก็ตามที่การให้รางวัลชีวิตหยุดลงสักครู่ มันมักจะทำให้เกิดการขาดความสนใจ และขาดการมีปฏิสัมพันธ์

 

ความเห็นแก่ตัวของคุณทำให้คุณต้องการ การยอมรับและการแสดงความสนใจจากใครก็ตามที่ติดต่อคุณไม่ว่าในทางใด. ทันทีที่วิธีแบบแผนของคุณถูกทำลาย – เช่น ถูกเพิกเฉยหรือลังเลที่จะตอบสนองต่อคำขอของคุณ. คุณจะหาข้อสรุปได้ทันทีที่เชื่อว่าว่าโลกกำลังแตกสลายและชีวิตของคุณสิ้นสุดลง.

3

4 (สี่) คือ ความแน่วแน่มั่นคงของตำแหน่งชีวิตความมั่นคงและความมั่นใจในอนาคต. มันหมายถึงครัวเรือนของคุณสายสัมพันธ์ครอบครัวและมิตรภาพที่มั่นคง รายได้ที่มั่นคง และความเคารพอย่างต่อเนื่องของผู้อื่น. คุณจ่ายทั้งหมดนี้ด้วยการทำงานหนัก. ประเด็นอยู่ที่ การเป็นคนที่เชื่อถือได้ ซื่อสัตย์ต่อหลักการ และทุ่มเทให้กับงานของคุณซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนสามารถรับมือได้. 4 นี่คืออุปนิสัยที่มีมาแต่กำเนิด. ดังนั้นเป็นสิ่งที่ดี.

 

คุณสมบัติเชิงบวกที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข

คุณสมบัติเชิงบวกหลายอย่างของ 4 สามารถเปรียบเทียบได้ว่าได้ว่าเป็นคุณธรรมของสุภาพบุรุษอย่างแท้จริง. กล่าวคือ ความอดทนสูง ความสามารถในการทำงานพิเศษ การจัดการส่วนบุคคล ความยึดมั่นต่อหลักการและจิตใจที่สงบแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ความตึงเครียด (อุเบกขา). คุณแน่วแน่เชื่อมั่นในความเชื่อต่างๆของคุณ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเชื่อว่า ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้มาได้มาฟรี และรางวัลใดๆที่สมควรได้รับต่อผู้ทีเหมาะสมกับมัน.

นั่นเป็นสาเหตุที่คนในลักษณะนี้แบบคุณเป็นรากฐานของทุกสังคม. พวกเขารู้ว่าต้องทำอะไรและสามารถนำไปใช้อย่างไรในทางปฏิบัติ. ไม่มีอะไรที่กล้าหาญหรือความเป็นวีรบุรุษที่สำแดงออกของคุณ แต่ทั้งชีวิตของคุณคือการแสดงความดีงามเชิงสร้างสรรค์ เป็นผลให้มีเพียงไม่กี่คนชื่นชมคุณ แต่ทุกคนเคารพคุณ.

 

คุณสมบัติเชิงลบที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข

เมื่อมีคนต้องการชี้ให้เห็นจุดอ่อนของ 4 พวกเขาพูดถึง ความดื้อรั้น ความเฉื่อยช้า และความน่าเบื่อของพวกเขาก่อน. มั่นใจสูง มันแปลว่าคุณมักจะใช้เวลาของคุณที่จะไม่ทำผิดพลาดและคุณจะยึดมั่นจนถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เสียโอกาสที่จะจัดการข้อผิดพลาดคู่ต่อสู้

 

ยิ่งกว่านั้นคุณไม่เคยปิดบังทัศนคติที่สงสัยต่อหัวสั่นผู้คนที่คนสมองตื้นเขินและไร้ความรับผิดชอบ. ดังนั้นคุณมักถูกกล่าวหาว่าเป็นคนช่างหวาดระแวงเกินไป และความไร้อดทนของคุณต่อ ความเกียจคร้านและความไม่เต็มใจ ที่จะเสียเวลาเปล่าโดยไม่ได้ทำงาน สิ่งนี้จะทำให้คนอื่นพิจารณาว่าคุณบูดบึ้งและแข็งกระด้าง.

4

 
5 (ห้า) เป็นสัญลักษณ์ของความปรารถนาที่จะมีอิสรภาพอย่างแท้จริงและการปฏิเสธกฎหรือข้อจำกัดใดๆ. นี่ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่สนใจเรื่องกฎหมายและคุณเป็นผู้ทำผิดกฎหมาย แต่คุณสังเกตกฎใดๆ ผ่านตัวกรองการรับรู้ของคุณเอง และประเมินคุณค่าของมันในส่วนบุคคลของคุณ. และหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความสมบูรณ์แบบที่ไม่มีเงื่อนไข คุณจะทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อ ทำลาย ข้ามขอบเขตที่กำหนดไว้ในกฎนี้.

คุณสมบัติเชิงบวกที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข
จุดแข็งของ 5 คือพลังทางสังคมระดับสูงความสามารถในการสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีมีไหวพริบและความรักในทุกสิ่งที่ผิดปกติ. บทบาทในชีวิตของคุณนั้นเป็นของนักท่องเที่ยว ที่ความร้อนรนและความกระสับกระส่ายของคุณตลอดเวลา ถือว่าเป็นคุณสมบัติเชิงบวกในกรณีของคุณ. เนื่องจากการกระทำที่หุนหันพลันแล่นของคุณมีเป้าหมายที่จะบรรลุซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อสังคม.

พลังงานของคุณช่วยให้คุณสามารถอยู่รอดต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้อย่างปลอดภัยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายกว่า คุณแน่ใจว่าคุณจะสามารถเอาตัวรอดจากสถานการณ์ต่างๆได้

คุณสมบัติเชิงลบที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข
คุณสมบัติเชิงลบที่ชัดเจนที่สุดของห้าคือความประมาทและไม่รับผิดชอบ. ถ้าคุณคิดว่ามันไม่ยุติธรรม คุณจะไม่รับผิดชอบเพื่อปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามหน้าที่ของบุคคลอื่น. แต่สำหรับคนส่วนใหญ่นิสัยของคุณที่จะยอมแพ้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มต้นอีกอย่างหนึ่ง ก็ยังคือสิ่งเดิมๆแบบนั้น.
อย่างไรก็ตามคุณยังคงมีคุณสมบัติเชิงลบอย่างไม่ต้องสงสัยอีกอย่างซึ่งก็คือความหงุดหงิดอารมณ์ร้อน และราคะที่มากเกินไป. คุณอาจจะไม่โต้เถียงเกี่ยวกับสิ่งนี้อย่างแน่นอนที่สุด และคุณมักพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นี้ 

 

5

6 (หก) คือการหักห้ามใจตนเอง การวางกรอบเพื่อการเสียสละ เพื่อความเต็มใจที่จะรับใช้เป็นนักบุญ พระ หรือนักบวช นี่คือการอุทิศความจงรักภักดี และความซื่อสัตย์ ที่มีต่อนักรบเมื่อเปรียบเทียบในสมัยก่อน เช่น ผู้ติดตาม หรือสาวกของพระ หรือนักบุญ. อิทธิพลของ 6 สามารถทำให้ชีวิตของคุณเป็นเหมือนการบำเพ็ญทุกรกิริยา. ผู้คนในประเภทของคุณสามารถพบได้ในสมาชิกขององค์การอนามัยโลกที่ช่วยเหลือคนป่วยและผู้หิวโหย ผู้ยากไร้. พวกเขาเชื่อว่าการกระทำของพวกเขาจะเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชีวิต.

คุณสมบัติเชิงบวกที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข

คุณธรรมหลักของเลข 6 คือมนุษยนิยมที่แท้จริงและทัศนคติที่จริงใจต่อผู้คน คุณสามารถเป็นผู้ชำระหนี้ที่ทำงานให้กับรัฐบาลหรือแม้แต่ผู้ตรวจสอบภาษี แต่ในขณะเดียวกันก็ยึดถือความคิดของคุณว่าชีวิตมนุษย์นั้นศักดิ์สิทธิ์และสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกไม่สามารถปฏิเสธได้

คุณเป็นคนใจดีและมีความเห็นอกเห็นใจที่สามารถมอบการครอบครองครั้งสุดท้ายให้กับผู้ที่ต้องการมากที่สุด คนที่คุณรักรู้ว่าคุณคือคนที่พวกเขาสามารถไว้ใจได้ทุกที่ทุกเวลา

 

คุณสมบัติเชิงลบที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข

จุดอ่อนของ 6 ในคนส่วนใหญ่แล้วคุณธรรมของพวกเขานั้นไม่สามารถควบคุมได้. การปกป้องเพื่อน มิตรสหายคุณสามารถทำให้คุณเป็นคนโหดร้ายและไร้ความปราณีกับศัตรู ความตั้งใจของคุณที่จะเสียสละผลประโยชน์ของตนเองเพื่อเพื่อน อาจก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน ซึ่งก็เป็นความภาคภูมิใจ. เช่นเดียวกันกับความเชื่อมั่นของความพร้อมในทุกสิ่งที่คุณทำ

ในเวลาต่อมา อาจทำให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงกับคนที่ใกล้ที่สุดและสุดที่รัก การเพิกเฉยต่อข้อโต้แย้งที่สมเหตุสมผล คุณสามารถผลักดันให้คนอื่นบ้าคลั่งที่พิสูจน์ให้พวกเขาเห็นว่าคุณกำลังแทรกแซงชีวิตและทำลายแผนการของพวกเขาด้วยแรงจูงใจที่ดีที่สุดของคุณ.

6

7 (เจ็ด) คือตัวเลขเป็นเรื่องเกี่ยวกับภูมิปัญญาความซับซ้อนการศึกษาระดับสูงและทัศนคติเชิงปรัชญาต่อชีวิต อิทธิพลของจำนวนนี้กำหนดให้คุณเป็นคนที่สามารถประสบความสำเร็จได้มาก แต่ไม่ใช่ทุกอย่าง. ธรรมชาติให้คุณมีจิตใจวิเคราะห์ที่เฉียบคม ความคิดริเริ่มและฝีมือที่มีทักษะ แทบจะไม่มีสาขาในด้านที่คุณไม่เหมาะสม. นั่นคือเหตุผลที่ภาพลักษณ์ส่วนตัวของคุณไม่ดูเด่นเกินไป ความรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่า อาจทำให้เกิดการไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไปและทัศนคติเหยียดหยามต่อจุดอ่อนของผู้อื่น ทำให้คนไม่ชอบ.


คุณสมบัติเชิงบวกที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข
จุดแข็งหลักของ 7 คือความสามารถในการคิด นั่นคือพวกเขาสามารถตั้งคำถามและใช้ตรรกะความรู้และความเข้าใจเพื่อค้นหาคำตอบ
ในความเป็นจริงมีไม่กี่คนที่สามารถทำสิ่งนี้ได้ซึ่งจะให้ประโยชน์ที่แตกต่างในสถานการณ์ส่วนใหญ่ มันค่อนข้างเป็นธรรมชาติที่ผู้คนมองว่าคุณเป็นที่ปรึกษาที่ฉลาด
สิ่งที่ดีอีกประการหนึ่งคือความเงียบสงบภายในของคุณ คุณสามารถลุกขึ้นและเริ่มตะโกนเพราะเรื่องเล็กน้อย แต่มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะนำคุณออกจากสมดุลและทำให้คุณเสียสมาธิได้.

คุณสมบัติเชิงลบที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข
คุณสมบัติเชิงลบอย่างชัดเจนของ 7 คือความเห็นถากถางดูถูกโดยธรรมชาติ ความเกลียดชังมนุษย์  ช่างสงสัยไร้เหตุผล และความดุร้ายบางอย่างในพฤติกรรมของพวกเขา
คุณไม่สนใจเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขาคิดหรือพูด. เพื่อไม่ให้ปัญหากับตัวเอง หรื่อเพื่อในการแสดงมารยาทที่ดี. หากคุณต้องการ คุณสามารถสอนบทเรียนในมารยาท ในรูปแบบที่ดูถูกว่าคนอื่น ที่จะทำให้เขารู้สึกขุ่นเคือง
นอกจากนี้คุณยังคว้าทุกช่วงโอกาสเพื่อแสดงความเป็นอิสระ และความไม่เต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มคน ดังนั้นคุณจะไม่กลายเป็นที่รักของผู้คนทุกคน

 

7

8 (แปด) บ่งชี้ว่าเป็น องค์ประกอบหนึ่งที่โดดเด่น การปฏิบัติจริง  ลัทธิวัตถุนิยม และความมั่นใจในตนเองเสมอ. คุณเกิดมาเพื่อเป็นผู้ชนะ ชีวิตคือสนามรบสำหรับคุณ และผลประโยชน์ต่อทุกชีวิตคือรางวัลต่างๆ. ไม่สำคัญว่าจะเป็นสนามรบของคุณหรือไม่ และทีมใดจะชนะ. คุณมีความตั้งใจและเป้าหมาย ดังนั้นโอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเช่นกัน คุณทำมันด้วยตัวเองให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ดังนั้นผู้ที่พยายามต่อต้านการกระทำของคุณจะเสี่ยงต่อการที่ถูกจัดการโดยคุณ.

 

คุณสมบัติเชิงบวกที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข

คุณสมบัติเชิงบวกของ 8 คือ ความเพียร ความกล้าหาญและสัญชาตญาณทางธุรกิจที่ยอดเยี่ยม ผู้คนในประเภทของคุณควบคุมทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกของเรา ไม่มีงานใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับคุณ ไม่มีอุปสรรคอยู่ยงคงกระพัน คุณเห็นชัดเจนในทุกขั้นตอนต่อไปทั้งในเส้นทางของคุณและเส้นทางระหว่างความคืบหน้า ดังนั้นคุณรู้ว่าสิ่งที่และเมื่อคุณควรทำ

 

คุณมีความน่าเชื่อถือและเป็นกลาง คุณทำตัวแกร่งแต่ก็ยุติธรรมอยู่เสมอ หากคุณพาคนที่อยู่ภายใต้ปีกของคุณ พวกเขาโชคดี คนนี้สามารถพิจารณาชีวิตของพวกเขาให้อยู่ในสภาพที่ดีและรับประกันว่าจะได้รับความคุ้มครองโดยคุณต่อจากปัญหาใดๆ

 

คุณสมบัติเชิงลบที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข

คุณสมบัติเชิงลบที่ชัดเจนที่สุดของ 8 คือความเย่อหยิ่ง ความหยิ่งยโส และนิสัยของพวกเขา ที่จะทำให้คนที่อยู่ในตำแหน่งที่ต้องถูกเอาเปรียบอยู่บ้างจากผู้ที่พึ่งพาอาศัย. นอกจากนี้ยังมีความชั่วร้ายสองอย่าง คือ ความโกรธแค้นและความหยิ่ง.

 

ทั้งหมดนี้เป็นคุณสมบัติที่อาจจะเกิดในชีวิตธุรกิจของคุณ มันจึงไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดระหว่างเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา. อย่างไรก็ตามในชีวิตประจำวันอาการเช่นนี้ทำให้ภาพลักษณ์ของคุณเสีย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มคุณสมบัติที่หยาบและน่ารังเกียจให้กับมัน ดังนั้นแนะนำการเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองเพื่อเหยียดหยามความดีงามของครัวในทางที่ผิด จะช่วยให้เป็นโยชน์

8

9 (เก้า) หมายถึงความเพ้อฝันกลายเป็นหลักการสำคัญของชีวิต พูดในเชิงเปรียบเปรย คุณไม่ได้เสแสร้งว่าเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้สร้าง แต่หวังว่าสิ่งต่างๆจะได้รับการจัดการอย่างมีเหตุผลและจบลงด้วยดี

ทุกสิ่งทุกอย่างอื่นมาจากสิ่งนี้ คุณใจดีเพราะคุณไม่รู้สึกว่ามีสิทธิ์ที่จะเพิ่มปริมาณของความชั่วร้ายในโลก คุณแสดงสัญชาตญาณและความเข้าใจถ่องแท้ เพราะคุณกลัวว่าจะทำให้คนอื่นทำอันตรายหรือทำพลาดอย่างไม่คาดคิด. คุณรักผู้อื่นเพราะคุณคิดว่านี่เป็นโอกาสเดียวที่จะทำให้พวกเขามีความสุข

คุณสมบัติเชิงบวกที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข

คุณสมบัติเชิงบวกที่สำคัญของ 9 คือความปรารถนาดีสำหรับทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น. ความสามารถในการเห็นอกเห็นใจและแสดงความเมตตาต่อผู้ที่ต้องการมัน

 

ยิ่งกว่านั้นคุณมีเสน่ห์โดยธรรมชาติ มีความสามารถในความชื่นชมยินดีกับผู้อื่น เห็นได้ชัดว่าคุณภาพนี้มอบให้กับคุณเป็นเครื่องมือเพิ่มเติมสำหรับการส่งเสริมมุมมองของชีวิตคุณ มันจึงไม่แปลกที่จะบอกว่าคุณยังใช้คุณสมบัตินี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น องค์ประกอบภายนอกส่งผลทางความรู้สึกของชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณ. ดังนั้นคุณจึงไม่ถือพิจารณาต่อความจำเป็นของมัน เพื่อที่เพิกเฉยต่อของความน่าสนใจของคุณ

 

คุณสมบัติเชิงลบที่เป็นไปได้ตามศาสตร์ตัวเลข

คุณสมบัติเชิงลบของ 9 รวมถึงแนวโน้มที่จะแสดงดราม่าและอารมณ์ที่รุนแรง. กล่าวอีกนัยหนึ่งคุณรักการสร้างซีน โวยวาย นี่คือวิธีการปลดปล่อยความตึงเครียดภายในของคุณ อย่างไรก็ตามคนรอบข้างคุณไม่รู้สึกดีขึ้นด้วยการทำแบบนี้

มีอีกจุดที่น่าสนใจคือคุณอาจเป็นบุคคลที่เสียสละตัวจนจะเป็นบ้า. ลึกๆข้างในหมายความว่าคุณคิดว่าวันเก่าเป็นสวรรค์ที่หายไป คุณคิดว่ายุคปัจจุบันจะเลวร้ายลงกว่าอย่างแน่นอน เรื่องนี้ไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้น ตราบใดที่คุณไม่สร้างซีน  หรือโวยวายตีโพยตีพายกับคู่สมรสคุณ

9

© 2019 by JudgeD