♥ FUJISiam888: เนื่องจากสงครามโรค โควิด-19 ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกต่อบริษัทขนส่งสินค้า ล่าช่ากว่ากำหนด 1 - 3 วัน (ทั่วประเทศ)      ♥      ขอความร่วมมือคุณลูกค้า โปรดสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือ ก่อนเข้ารับสินค้า หรือตลอดเวลาที่ใช้บริการ      ♥      Free! แถมหน้ากาก 3D ฟรี หน้ากาก 3D สไตล์เกาหลี - ทิชชู่แอลกอฮอล์ ทุกออเดอร์ ***      ♥      หน้ากาก KN95 - KN90 - FFP2 พร้อมจัดส่ง      ♥
 

ฟูจิส Search Results

พบผลการค้นหา 237 รายการสำหรับคำค้น ""

เพจ (14)

  • FUJISiam888 ฟูจิส | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล

    Love It PRIVACY POLICY นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บจก. ฟูจิสยาม ๘๘๘ ("แพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซ" หรือ "แพลทฟอร์ม") ดำเนินการสร้างเว็บไซต์ขึ้นมา เพื่อจำหน่ายสินค้าคัดคุณภาพผ่านทางช่องทางออนไลน์ ทำการซื้อขายทุกขั้นตอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทุกที่ ทุกเวลา ยึดมั่นการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ และตระหนักถึงการได้รับความไว้วางใจจากคุณลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อความปลอดภัยในการทำธุรกรรมและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น แพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซจึงให้ความสำคัญด้านการเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของลูกค้าและการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยได้กำหนดนโยบาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่างๆ ในการดำเนินงานของแพลทฟอร์มอีคอมเมิร์ซด้วยมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แพลทฟอร์มได้รับจะถูกนำไปใช้ตรงตามความต้องการของท่านและถูกต้องตามกฎหมาย ​ 1. ข้อมูลส่วนบุคคลอะไรบ้างที่แพลทฟอร์มเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ? ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุตัวตนของท่านได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้แก่แพลทฟอร์มโดยตรง หรือให้ผ่านแพลทฟอร์ม หรือมีอยู่กับแพลทฟอร์มทั้งที่เกิดจากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ติดต่อ เยี่ยมชม ค้นหา ผ่านช่องทางดิจิทัล เว็บไซต์ Call Center ผู้ที่ได้รับมอบหมาย หรือช่องทางอื่นใด ​ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่แพลทฟอร์มเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เช่น - ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ นามสกุล ที่ระบุจ่าหน้าพัสดุส่งสินค้า - ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ที่ระบุจ่าหน้าพัสดุส่งสินค้า - ข้อมูลอื่นๆ เช่น การใช้งานเว็บไซต์ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และข้อมูลอื่นใดที่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2. แพลทฟอร์มเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง ? เพื่อการดำเนินงานที่จำเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของแพลทฟอร์ม หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล (Legitimate Interest) เช่น (1) การบันทึกเสียงทาง Call Center การบันทึกภาพ CCTV (2) การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การประเมินความพึงพอใจ การดูแลลูกค้าโดยพนักงานของแพลทฟอร์ม การแจ้งเตือนหรือนำเสนอผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการต่างๆ ประเภทเดียวกันกับที่ท่านมีอยู่กับแพลทฟอร์มซึ่งเป็นประโยชน์กับท่าน (3) การทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ (Anonymous Data) (4) การติดต่อ การบันทึกภาพ การบันทึกเสียงเกี่ยวกับการจัดประชุม อบรม สันทนาการ หรือออกบูธ (5) การรับ-ส่งพัสดุ ​ เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์จากการใช้ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ ตามที่ท่านเลือกให้ความยินยอมไว​้ เช่น (1) เพื่อให้ท่านได้รับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการของท่าน (2) เพื่อให้ท่านได้รับข้อเสนอ สิทธิประโยชน์พิเศษ คำแนะนำ และข่าวสารต่างๆ รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์และ/หรือ บริการ สิทธิประโยชน์ โปรโมชัน ข่าวสาร หรือกิจกรรมพิเศษของแพลทฟอร์ม 3. แพลทฟอร์มอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ใครบ้าง ? แพลทฟอร์มอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของท่านหรือภายใต้หลักเกณฑ์ที่กฎหมายอนุญาตให้เปิดเผยได้ โดยบุคคลหรือหน่วยงานที่เป็นผู้รับข้อมูลดังกล่าวจะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตที่ท่านได้ให้ความยินยอมหรือขอบเขตที่เกี่ยวข้องในนโยบาย แพลทฟอร์มอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการให้บริการแก่ท่าน เพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ เพื่อการทำวิจัยหรือจัดทำข้อมูลทางสถิติ เพื่อการส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์ของแพลทฟอร์ม โดยแพลทฟอร์มอาจเปิดเผยให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ เช่น ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ผู้รับจ้างช่วงงานต่อ สถาบันการเงิน ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายนอก ผู้มีอำนาจตามกฎหมาย นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ที่มีความสัมพันธ์หรือมีสัญญาอยู่กับแพลทฟอร์ม ซึ่งรวมตลอดถึง ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของแพลทฟอร์ม ​ 4. แพลทฟอร์มจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานเท่าใด ? แพลทฟอร์มจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลาที่จำเป็นในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพันธ์อยู่กับแพลทฟอร์ม หรือตลอดระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบาย 5. แพลทฟอร์มคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ? แพลทฟอร์มจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นอย่างดีตามมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) และมาตรการเชิงบริหารจัดการ (Organizational Measure) เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่